Home / Aktualności / Informacja o podziale spółki Solid Logistics
Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że zgodnie z planem podziału Solid Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 14 lipca 2021 roku, opublikowanym na stronie www Spółki https://www.solid-logistics.com.pl/images/Plan-podzialu-Solid-Logistics.pdf, zrealizowaliśmy podział Spółki („Podział”) poprzez przeniesienie poszczególnych części majątku Spółki na 3 (trzy) inne spółki z grupy kapitałowej VGL Solid Group sp. z o.o. („Grupa”). Po Podziale w Spółce pozostała działalność związana ze świadczeniem usługi agencji celnej oraz reprezentacji fiskalnej. Zgodnie z przyjętymi założeniami Podział nastąpił w dniach 28-29 grudnia 2021 roku. Informacja o spółkach, na które zostały przeniesione poszczególne zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki, znajduje się w tabeli załączonej do niniejszego pisma.

Z prawnego punktu widzenia (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych) podział skutkuje sukcesją uniwersalną, co oznacza że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Spółkę umów, dotyczących przenoszonych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w tym praw i obowiązków wynikających z wiążącej nas z Państwem umowy, w dniu Podziału przejdą na spółki przejmujące, co nie wpłynie na realizację umowy. Nie jest zatem wymagane sporządzenie aneksu do zawartej umowy, a Państwa pozycja, jako kontrahenta, nie uległa pogorszeniu w związku z Podziałem.

Nasza dotychczasowa współpraca będzie kontynuowana na ustalonych warunkach przez spółkę przejmującą lub Spółkę zgodnie z tabelą załączoną poniżej.

Podział Spółki wywołuje następujące skutki dla kontrahentów Solid Logistics sp. z o.o.:

1.Klienci Solid Logistics Sp. z o.o.

Jeżeli byliście Państwo odbiorcą usług świadczonych przez Solid Logistics sp. z o.o. (innych niż usługi agencji celnej lub reprezentacji fiskalnej) to zmienił się podmiot świadczący usługi na Państwa rzecz, co ma następujące konsekwencje:

• zmiana strony umowy łączącej Państwa firmę ze Spółką na jeden z 3 podmiotów wymienionych w poz. 1-3 załączonej tabeli – przejście praw i obowiązków z umowy na spółkę przejmującą;

• zmiana podmiotu fakturującego sprzedaż – po dniu Podziału faktury za wykonane przez nas usługi wystawi określona spółka przejmująca;

• zmiana beneficjenta płatności za zobowiązania z tytułu wykonanych usług – po dniu Podziału płatność za wykonane usługi powinna być zrealizowana na wskazany w załączonej tabeli rachunek bankowy spółki przejmującej.

2.Dostawcy Solid Logistics sp. z o.o.

Jeżeli świadczyli Państwo usługi na rzecz Solid Logistics sp. z o.o. (dot. działalności wymienionej w poz. 1-3 załączonej tabeli) to zmienił się odbiorca Państwa usług, co ma następujące konsekwencje:

• zmiana strony umowy łączącej Państwa firmę ze Spółką na jeden z podmiotów wymienionych w poz. 1-3 załączonej tabeli – przejście praw i obowiązków z umowy na spółkę przejmującą;

• zmiana podmiotu, na który powinniście Państwo wystawiać faktury za wykonane usługi / dostarczone produkty – po dniu Podziału faktury za Państwa usługi / produkty powinny być wystawione na spółkę przejmującą;

• zmiana podmiotu zobowiązanego do zapłaty za Państwa usługi / produkty – po dniu Podziału płatność za Państwa usługi / produkty zostanie zrealizowana przez spółkę przejmującą.

Mając na uwadze fakt, że spółki przejmujące kontynuują działalności prowadzone w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa, które zostały wydzielone ze Spółki, prosimy o uwzględnienie danych spółek przejmujących, wskazanych w poniższej tabeli, w kierowanej do nas korespondencji. W szczególności, zwracamy Państwa uwagę, że jeśli w wyniku Podziału zawarta przez Państwa umowa ze Spółką przeszła na jedną ze spółek przejmujących, doszło również do zmiany rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy stronami (zgodnie z danymi z poniższej tabeli). Jednocześnie informujemy, że wszelkie dokumenty (w szczególności księgowe i finansowe) powinny być wystawiane na odpowiednią spółkę przejmującą i doręczone na właściwy dla niej adres.

Podział Solid Logistics jest elementem zaplanowanych działań integracyjnych. Jego celem jest standaryzacja i wzmocnienie kompetencji Grupy w obszarach jej działalności, a w efekcie zapewnienie Klientom dostępu do szerszego wachlarza kompleksowych i konkurencyjnych usług.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Podziału i jego wpływu na naszą współpracę prosimy o kontakt z Państwa opiekunami / osobami kontaktowymi po stronie Spółki.

Pytania dot. Podziału Spółki można też wysyłać na adres solid@vgl-group.com.

Z poważaniem,

Zarząd Solid Logistics sp. z o.o.
widebox