Home / Aktualności / Informacja dla Kontrahentów – dot. podziału Solid Logistics Sp. z o.o.
Po Podziale w Spółce zachowana zostanie część przedsiębiorstwa związana ze świadczeniem usługi agencji celnej oraz reprezentacji fiskalnej. Zgodnie z przyjętymi założeniami Podział ma nastąpić w dniach 28-29 grudnia 2021 roku, jednakże jego data zależna jest od decyzji sądu rejestrowego, w związku z czym o ostatecznym terminie Podziału poinformujemy Państwa w osobnej korespondencji po dokonaniu rejestracji. Informacja o spółkach, na które zostaną wydzielone poszczególne zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki, znajduje się w tabeli załączonej do niniejszego pisma.

Planowana transakcja zakłada przeniesienie na rzecz spółek przejmujących odpowiednich części majątku Spółki tj. w szczególności, odpowiedniego personelu oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych. Z prawnego punktu widzenia (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych) podział skutkuje sukcesją uniwersalną, co oznacza że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Spółkę umów, dotyczących przenoszonych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w tym praw i obowiązków wynikających z wiążącej nas z Państwem umowy, w dniu Podziału przejdą na spółki przejmujące, co nie wpłynie na realizację umowy. Nie jest zatem wymagane sporządzenie aneksu do zawartej umowy, a Państwa pozycja, jako kontrahenta, nie ulegnie pogorszeniu w związku z Podziałem.

Z dniem Podziału nasza dotychczasowa współpraca będzie kontynuowana na ustalonych warunkach przez spółkę przejmującą lub Spółkę zgodnie z tabelą załączoną do niniejszego pisma.
Podział Spółki wywołuje następujące skutki dla kontrahentów Solid Logistics sp. z o.o.:

1. Klienci Solid Logistics Sp. z o.o.
Jeżeli jesteście Państwo odbiorcą usług świadczonych przez Solid Logistics sp. z o.o. (innych niż usługi agencji celnej lub reprezentacji fiskalnej) to po dniu Podziału zmieni się podmiot świadczący usługi na Państwa rzecz, co będzie miało następujące konsekwencje:
a. zmiana strony umowy łączącej Państwa firmę ze Spółką na jeden z 3 podmiotów wymienionych w poz. 1-3 załączonej tabeli – przejście praw i obowiązków z umowy na spółkę przejmującą;
b. zmiana podmiotu fakturującego sprzedaż – po dniu Podziału faktury za wykonane przez nas usługi wystawi określona spółka przejmująca;
c. zmiana beneficjenta płatności za zobowiązania z tytułu wykonanych usług – po dniu Podziału płatność za wykonane usługi powinna być zrealizowana na wskazany w załączonej tabeli rachunek bankowy spółki przejmującej.

2. Dostawcy Solid Logistics sp. z o.o.
Jeżeli świadczycie Państwo usługi na rzecz Solid Logistics sp. z o.o. (dot. działalności wymienionej w poz. 1-3 załączonej tabeli) po dniu Podziału zmieni się odbiorca świadczonych przez Państwa usług, co będzie miało następujące konsekwencje:
a. zmiana strony umowy łączącej Państwa firmę ze Spółką na jeden z podmiotów wymienionych w poz. 1-3 załączonej tabeli – przejście praw i obowiązków z umowy na spółkę przejmującą;
b. zmiana podmiotu, na który powinniście Państwo wystawiać faktury za wykonane usługi / dostarczone produkty – po dniu Podziału faktury za Państwa usługi / produkty powinny być wystawione na spółkę przejmującą;
c. zmiana podmiotu zobowiązanego do zapłaty za Państwa usługi / produkty – po dniu Podziału płatność za Państwa usługi / produkty zostanie zrealizowana przez spółkę przejmującą.

Mając na uwadze fakt, że spółki przejmujące będą kontynuować działalności prowadzone w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa, które zostały wydzielone ze Spółki, prosimy o uwzględnienie danych spółek przejmujących, wskazanych w załączonej tabeli, w kierowanej do nas korespondencji. W szczególności, zwracamy Państwa uwagę, że jeśli w wyniku Podziału zawarta przez Państwa umowa ze Spółką przejdzie na jedną ze spółek przejmujących, dojdzie również do zmiany rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy stronami (zgodnie z danymi z załączonej tabeli). Jednocześnie informujemy, że wszelkie dokumenty (w szczególności księgowe i finansowe) powinny być wystawione na odpowiednią spółkę przejmującą i doręczone na właściwy dla niej adres.

Podział Solid Logistics jest elementem zaplanowanych działań integracyjnych. Jego celem jest standaryzacja i wzmocnienie kompetencji Grupy w obszarach jej działalności, a w efekcie zapewnienie Klientom dostępu do szerszego wachlarza kompleksowych i konkurencyjnych usług.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Podziału i jego wpływu na naszą współpracę prosimy o kontakt z Państwa opiekunami / osobami kontaktowymi po stronie Spółki.
Pytania dot. Podziału Spółki można też wysyłać na adres: solid@vgl-group.com.

Z poważaniem,
Zarząd Solid Logistics sp. z o.o.