Home / Artykuły Eksperckie / Incoterms® 2020 – INFOGRAFIKA DO POBRANIA
Incoterms® to zbiór międzynarodowych Reguł Handlu, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcą i sprzedawcą oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Incoterms® odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Zostały opublikowane w 1936 roku i wielokrotnie je nowelizowano. Ostatnią wydaną wersją jest Incoterms 2020.

Reguły te są stosowane przy obrocie dobrami materialnymi, stosowane fakultatywnie, obowiązują tylko eksportera i importera – z ich stosowania wyłączeni są spedytorzy oraz przedsiębiorstwa transportowe, a normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS.

Obejmują kwestie związane z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy – a w tym m.in. przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms® są używane zawsze w połączeniu z lokalizacją geograficzną.
Reguły są zalecane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC).

Incoterms® 2020 to najnowsza edycja reguł – zmienianych, aby dostosować je do ewolucji handlu międzynarodowego. W odróżnieniu od poprzednich wersji, nowe reguły zwracają większą uwagę na: ochronę w transporcie towarów, potrzebę zwiększenia elastyczności zakresu ubezpieczenia w zależności od natury przewożonych towarów oraz rodzaju transportu, żądanie przez banki dostarczenia konosamentu w określonych finansowanych sprzedażach. Istnieje wciąż możliwość stosowania starszych wersji Incoterms, lecz musi być to wtedy wyraźnie określone (np. Incoterms 2010). W przypadku braku sprecyzowania konkretnej wersji Incoterms, przyjmuje się że zastosowano najnowszą dostępną wersję.

Udostępniamy je przydatnej formie graficznej do pobrania poniżej.

 
widebox